ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนันชิตา วรโภชน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชัยลับ กลมเกลียว
ครู คศ.1