ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สุบรรณ ทองดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปราณี ใบเอี่ยม
ครู คศ.3

นางญาณิชศา น้อมระวี
ครู คศ.3

นางศิริวรรณ บุญไชย
ครู คศ.3