ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนงค์นิตย์ จันทร์ศิริ
ครู คศ.3

ชไมพร ศรีชัย
ครู คศ.2