ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำและชั่วคราว

นายปราณี วงษ์มิตร
ช่างสี 4

นายสงคราม เหนือจำทิศ
พนักงานบริการ

นายเพชรศิลป กออำไพ
พนักงานบริการ

นางรัดดา เพ็งพารา
แม่บ้าน

นายเสนาะ ไสยสาสน์
ยามรักษาความปลอดภัย