ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายพิเศษ

นางสาวธาริณี ศรีทาบุตร
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

นางสาวอุ้มพร จันทรี
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

นางลักขณา มาลัยเถาว์
ครูธุรการ

นางสาววรรณนิศา ขุนกงยี่
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ MEP

นางสาวสุธิดา เทียมวงษ์
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ MEP

นางสาวอทิตยา สุระแสง
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

Mrs.Pamela
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ MEP