ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายพิเศษ

นายสมบัติ ศิริมูล
ครูพิเศษสาย ป.6

นายชาติชาย สุวพงษ์
ครูพิเศษสาย ป.6

นางธัญรัศม์ แสงวุธ
ครูพิเศษสาย ป.3

นางชไมพร ศรีชัย
ครูพิเศษสาย ป.4

นางสาวธาริณี ศรีทาบุตร
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

นางสาวอุ้มพร จันทรี
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

นางลักขณา มาลัยเถาว์
ครูธุรการ

นางสาววรรณนิศา ขุนกงยี่
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ MEP

นางสาวมนัชนก พลหมั่น
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ MEP

นางสาวอโณทัย ไชยพันธ์
ครูพิเศษภาษาไทย

นางสาวสุธิดา เทียมวงษ์
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ MEP

นางสาวอทิตยา สุระแสง
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

นางสาวภัทราพร เปรินทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

Mrs.Pamela
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ MEP