ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอัจฉรา สายเพ็ชร
ครูประจำสายชั้น ป.6/3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายปรเมศวร์ ประชุมศรี
ครูประจำสายชั้น ป.6/1 MEP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอรพรรณ บุตรวัน
ครูประจำสายชั้น ป.6/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอรทัย นพนิยม
ครูประจำสายชั้น ป.6/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4


ครูประจำสายชั้น ป.6/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5