ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอัจฉรา สายเพ็ชร
ครูประจำสายชั้น ป.6/3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายปรเมศวร์ ประชุมศรี
ครูประจำสายชั้น ป.6/1 MEP

นางสาวอรพรรณ บุตรวัน
ครูประจำสายชั้น ป.6/2

นางอรทัย นพนิยม
ครูประจำสายชั้น ป.6/4


ครูประจำสายชั้น ป.6/5