ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางรัตติกาล ตรีกุล
ครูประจำสายชั้น ป.5/5
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอาทิตยา สมภักดี
ครูประจำสายชั้น ป.5/1 MEP

นายสุบรรณ ทองดี
ครูประจำสายชั้น ป.5/2

นายธัญญพัฒน์ เจียรละม่อม
ครูประจำสายชั้น ป.5/3

นางมัทนียา พรมชาติ
ครูประจำสายชั้น ป.5/4