ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางรัตติกาล ตรีกุล
ครูประจำสายชั้น ป.5/5
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอาทิตยา สมภักดี
ครูประจำสายชั้น ป.5/1 MEP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุบรรณ ทองดี
ครูประจำสายชั้น ป.5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายธัญญพัฒน์ เจียรละม่อม
ครูประจำสายชั้น ป.5/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางมัทนียา พรมชาติ
ครูประจำสายชั้น ป.5/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4