ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายทองแดง ตรีกุล
ครูประจำสายชั้น ป.4/4
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางเสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์
ครูประจำสายชั้น ป.4/1 MEP

นางญาณิชศา เขตเจริญ
ครูประจำสายชั้น ป.4/2

นายโกเมท บุญไชย
ครูประจำสายชั้น ป.4/3

นางอาจารี จันทร์มหา
ครูประจำสายชั้น ป.4/5