ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางศิริวรรณ บุญไชย
ครูประจำสายชั้น ป.3/2
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐวุฒิ ศรีสนิท
ครูประจำสายชั้น ป.3/1 MEP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางปราณี ใบเอี่ยม
ครูประจำสายชั้น ป.3/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายสมหมาย ทองภู
ครูประจำสายชั้น ป.3/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางรัสดา มุ่งงาม
ครูประจำสายชั้น ป.3/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5