ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางศิริวรรณ บุญไชย
ครูประจำสายชั้น ป.3/2
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐวุฒิ ศรีสนิท
ครูประจำสายชั้น ป.3/1 MEP

นางปราณี ใบเอี่ยม
ครูประจำสายชั้น ป.3/3

นายสมหมาย ทองภู
ครูประจำสายชั้น ป.3/4

นางรัสดา มุ่งงาม
ครูประจำสายชั้น ป.3/5