ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางมยุรี นารี
ครูประจำสายชั้น ป.2/4
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนัชชา อรัญภูมิ
ครูประจำสายชั้น ป.2/1 MEP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายยงยุทธ์ วารินทร์
ครูประจำสายชั้น ป.2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางนงค์นิตย์ จันทร์ศิริ
ครูประจำสายชั้น ป.2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางวรรณพร สิทธิโชติ
ครูประจำสายชั้น ป.2/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5