ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพิมพ์พร สีลารัตน์
ครูประจำสายชั้น ป.1/5
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวรรณวิลาศ พันธัง
ครูประจำสายชั้น ป.1/1 MEP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรจนา ท่าไคร้กลาง
ครูประจำสายชั้น ป.1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวัฒนาพร หงศาลา
ครูประจำสายชั้น ป.1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางพิศมัย พันพละ
ครูประจำสายชั้น ป.1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4