ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นอนุบาล

นางยิ้มละมัย โพธิ์สิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นอนุบาล

นางสาวพัฒนีภรณ์ หวายเค
ครู คศ.3

นางสุธาวินี อุ่นจันทร์
พนักงานราชการ

นางสุนิตย์ อ่อนพุทธา
ครู คศ.1