ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมบัติ ศิริมูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางธัญรัศม์ แสงวุธ
ครู คศ.3

นางวัฒนาพร หงศาลา
ครู คศ.3