ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร

1.นายย้อย มีกรรณ
ครูใหญ่

2ราชบุรุษจันทร์ ดมพรม
ครูใหญ่

3 นายจันทร์ สุวพงษ์
ครูใหญ่

4 นายสนิท เผาวนิช
ครูใหญ่

5นายกว้าง บุญทวี
ครูใหญ่

6 นายสิงห์ วงษาบาล
ครูใหญ่

7 นายพิสิฐ (บุผา ) ศรีคุณ
ครูใหญ่

8 นายไกร จันทร์มหา
ครูใหญ่

9 นายประพงษ์ วัจนามัย
รักษาการ

10 นายชวินทร์ โพธิจักร์
อาจารย์ใหญ่

11.นางฉวีวรรณ ศรีติรัตน์
รักษาการ

12.นายฉันทร์ พรหมชัยนันต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

13นายลาน ศิวิรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

14 นายรังสรรค์ มณีฉาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพินิจ จันทร์ซ้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา