ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายโกเมท บุญไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบุญเตือน ศิริมูล
ครู คศ.3