ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้าง/ลูกจ้างประจำ

นางลักขณา มาลัยเถาว์

นายปราณี วงษ์มิตร
ช่างสี

นายสงครม เหนือจำทิศ
ลูกจ้าง

ภัทราพร
ลูกจ้าง