ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศันสนีย์ มาลัยเถาว์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรทัย นพนิยม
ครู คศ.3

นางนัชชา อรัญภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวเวณิก แก้วตา
พนักงานราชการ