ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุบรรณ ทองดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอาจารี จันทร์มหา
ครู คศ.3

นางมยุรี นารี
ครู คศ.3

นายทองแดง ตรีกุล
ครู คศ.3