ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางยิ้มละมัย โพธิ์สิงห์
ครู คศ.3

นางสุธาวินี อุ่นจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวสุนิตย์ เอื้อกิจ
ครู คศ.1

นางสาวพัฒนีภรณ์ หวายเค
ครู คศ.2