ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารสอบราคาโครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 35
ผลสัมฤทธิ์ ป.5 ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 889.94 KB 37
ผลสัมฤทธิ์ ป.4 ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 854.98 KB 46
ผลสัมฤทธิ์ ป.3 ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 825.58 KB 60
ผลสัมฤทธิ์ ป.2 ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 841.77 KB 44
ผลสัมฤทธิ์ ป.1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 813.05 KB 35
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 920.51 KB 39
06ผลัมฤทธิ์ ป6 ภ1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 867.52 KB 39
05ลสัมฤทธิ์ ป5 ภ1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 821.71 KB 28
04ผลสัมฤทธิ์ ป4 ภ1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 815.03 KB 31
03ผลสัมฤทธิ์ ป3 ภ1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 798.33 KB 34
02ผลสัมฤทธิ์ ป.2 ภ1/59 30
01ผลสัมฤทธิ์ ป.1 ภ1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 773.92 KB 29
ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ป.6 ปี57 45
ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ป.5 ปี57 37
ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ป.4 ปี57 39
ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ป.3 ปี57 38
ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ป.2 ปี57 48
ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ป.1 ปี57 53
รายชื่อบุคลากร รร.อนุบาลปี 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 213
แบบกรอกคะแนนชิงทุนบ้านกลางปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 95
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี2556 (ปรับปรุงใหม่) 98
เกียรติบัตรอ่านบทร้อยกรองระดับ เขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 139
เกียรติบัตรการการแกะสลักผักระดับ เขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 154
เกียรติบัตรการจัดสวนถาดระดับ เขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 151
เกียรติบัตรภาพยนตร์สั้นระดับเขต ปี 56 นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 137
เกียรติบัตรภาพยนตร์สั้นระดับเขต ปี 56 ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 156
งานวิจัยในชั้นเรียน บทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.62 KB 197
งานวิจัยในชั้นเรียน สารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.46 KB 149
งานวิจัยในชั้นเรียน ปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.38 KB 141
งานวิจัยในชั้นเรียนบทที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.43 KB 593
แผนปฏิบัติการปี2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 155
รายงานคุณภาพการศึกษาปี 2555(SAR) 132
ข้อมูลนักเรียน10 มิย.56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.17 KB 135
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 248
แบบฟอร์มกิจกรรมออมทรัพย์รายวันนักเรียน 144