ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารสอบราคาโครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 41
ผลสัมฤทธิ์ ป.5 ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 889.94 KB 42
ผลสัมฤทธิ์ ป.4 ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 854.98 KB 49
ผลสัมฤทธิ์ ป.3 ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 825.58 KB 63
ผลสัมฤทธิ์ ป.2 ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 841.77 KB 45
ผลสัมฤทธิ์ ป.1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 813.05 KB 39
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 920.51 KB 43
06ผลัมฤทธิ์ ป6 ภ1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 867.52 KB 43
05ลสัมฤทธิ์ ป5 ภ1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 821.71 KB 32
04ผลสัมฤทธิ์ ป4 ภ1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 815.03 KB 34
03ผลสัมฤทธิ์ ป3 ภ1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 798.33 KB 36
02ผลสัมฤทธิ์ ป.2 ภ1/59 33
01ผลสัมฤทธิ์ ป.1 ภ1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 773.92 KB 33
ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ป.6 ปี57 47
ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ป.5 ปี57 39
ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ป.4 ปี57 42
ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ป.3 ปี57 42
ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ป.2 ปี57 52
ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ป.1 ปี57 57
รายชื่อบุคลากร รร.อนุบาลปี 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 217
แบบกรอกคะแนนชิงทุนบ้านกลางปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 97
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี2556 (ปรับปรุงใหม่) 100
เกียรติบัตรอ่านบทร้อยกรองระดับ เขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 141
เกียรติบัตรการการแกะสลักผักระดับ เขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 156
เกียรติบัตรการจัดสวนถาดระดับ เขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 153
เกียรติบัตรภาพยนตร์สั้นระดับเขต ปี 56 นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 142
เกียรติบัตรภาพยนตร์สั้นระดับเขต ปี 56 ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 160
งานวิจัยในชั้นเรียน บทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.62 KB 201
งานวิจัยในชั้นเรียน สารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.46 KB 160
งานวิจัยในชั้นเรียน ปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.38 KB 146
งานวิจัยในชั้นเรียนบทที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.43 KB 597
แผนปฏิบัติการปี2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 157
รายงานคุณภาพการศึกษาปี 2555(SAR) 135
ข้อมูลนักเรียน10 มิย.56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.17 KB 138
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 251
แบบฟอร์มกิจกรรมออมทรัพย์รายวันนักเรียน 146