ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพินิจ จันทร์ซ้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/01/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 240147
Page Views 293301
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โครงการออมทรัพย์นักเรียน
นักเรียนทำดีวันนี้
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน : Smiling  Greeting

 

             แนวการดำเนินงาน
              จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  พัฒนาคนโดยใช้หลักคุณธรรมนำความรู้  ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  ส่งเสริม  พัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาและนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูเป็นตัวอย่างในการสอนและปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมให้คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน  จึงจัดกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกันเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาให้คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดี  มีความรู้คู่คุณธรรม มีมารยาท มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีความโอบอ้อมอารี  เป็นมิตรกันมากขึ้น และมีความเต็มใจ จริงใจ มีเจตคติที่ดีต่อการยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน

อัตลักษณ์