ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพินิจ จันทร์ซ้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/01/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 240141
Page Views 293295
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โครงการออมทรัพย์นักเรียน
นักเรียนทำดีวันนี้
พันธกิจ เป้าหมาย
พันธกิจ เป้าหมาย
 • พันธกิจ (Mission)

                 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม ของบุคคล องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชน

         2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการประกัน

  คุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานชาติสู่ประชาคมอาเซียน

        3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

       4. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

       5. ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีไทยบนพื้นฐานของความเป็นไทยและยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคมโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

              “ นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม ได้มาตรฐานชาติ  มีสุขภาพแข็งแรง ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขและพอเพียง

 • เป้าประสงค์ย่อย

                1. นักเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งด้านวิชาการ   คุณธรรม สุขภาพและอนามัย ได้มาตรฐานการศึกษา