ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

มาร์ชโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิเสลภูมิ

 

เนื้อร้อง

ทำนอง                                               พูนศักดิ์  ปิยมาตย์

 

          อนุบาลเมืองเสลภูมิ ภูมิสง่า       สถาบันการศึกษาสโมสร

เสลภูมิ นามเมือง ศิลานคร                  จิตอาวรณ์ ฝันใฝ่ ใจมั่นคง

          ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจมั่น        จรรยาบรรณ ยิ้ม ไหว้ ทักทายประสงค์

รักประชาธิปไตย ให้ดำรง                  เสริมส่ง เยาวชน เป็นคนดี

       อนุบาลเมืองเสลภูมิ เป็นขวัญเมือง  ชุมชนรุ่งเรือง เป็นศักดิ์ศรี

การศึกษา การกีฬา สามัคคี                 สร้างไมตรี เลิศล้ำ นำชุมชน

          ฟ้าแดง ชูไสว ให้ตระหนัก        สัญลักษณ์ วิชาการ งานฝึกฝน

เทิดชาติ ศาสน์กษัตริย์ มิ่งมงคล          ค่าล้น ฉายมณี ที่ปัญญา