ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ ปรัชญา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

        ภายในปี พ.ศ.2558

               มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาเด็กสู่สากล 

ปรัชญา (  Philosophy  )

             ปญฺญา นรานํ รตนํ  ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึก