ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

              ชื่อโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ที่ตั้งเลขที่ 446 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 โทร 043-551486โทรสาร043-551486 e-mail siriwan.b@obec.go.th website www.anubanmuangselaphum.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

             

เป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของอำเภอเสลภูมิ  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2458  ใช้ศาลาวัดเหนือเป็นที่เรียน  เรียกชื่อว่า  โรงเรียนรัฐบาล  เปิดทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  ครูใหญ่คนแรกชื่อ  ราชบุรุษจันทร์อุดมพรหม

              ปี พ.ศ.2459  แยกนักเรียนไปเรียนที่วัดตาล (วัดศรีทองนพคุณ)  เป็นที่เรียนอีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้เพราะจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้น  ศาลาวัดเหนือไม่เพียงพอกับการจัดชั้นเรียน

               ปี พ.ศ.2460  นายอำเภอเสลภูมิ  ขณะนั้นได้ปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่ในที่ดินซึ่งเป็นที่ของโรงเรียนขณะนี้  โดยใช้เงินการศึกษาพัฒนาพลีและหาสมทบอีกจำนวนหนึ่ง (ขณะนี้รื้อถอนแล้ว)

               ปี พ.ศ.2462  ได้ยุบโรงเรียนวัดเหนือ และโรงเรียนวัดตาล  รวมเด็กเข้าด้วยกันพร้อมทั้งคณะครู  ตลอดจนพัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่มาเรียนที่โรงเรียนหลังใหม่  เปิดทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนรัฐบาล  เป็น  โรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอเสลภูมิ  ระหว่างนี้ครูใหญ่ชื่อ  นายจันทร์  สุวพงษ์ (ป)

              ปี พ.ศ.2492  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งจาก  โรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอ

เสลภูมิ  เป็น  โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ  โดยมี นายไกร  จันทร์มหา  เป็นครูใหญ่

              ปี พ.ศ.2498  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงแบบ  ป.1 ซ.จำนวน  3  ห้องเรียน  ราคาก่อสร้าง  8,000  บาท (แปดพันบาท)  ขณะนี้ได้รื้อถอนไปแล้ว  และในปีนี้ทางราชการให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก รับเด็กก่อนเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 2464  ขณะนี้โรงเรียนจึงเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          ปี พ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ เป็น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ    เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนเครือข่ายอนุบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ในรูปแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนอนุบาล